Category

Prawo podatkowe

Zwrot podatku w ramach TAX FREE

By | Prawo podatkowe

Czy Sprzedawca ma prawo dokonywać samodzielnie zwrotu podatku od towarów i usług w ramach systemu TAX FREE mimo, że nie spełnia wymogu obrotu za poprzedni rok podatkowy przekraczającego 400 000 zł?

Zgodnie z przepisami sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że spełni określone warunki, w szczególności oraz przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Branża IT – opodatkowanie sprzedawanego oprogramowania

By | Prawo podatkowe

Czy uzyskiwane dochody ze sprzedaży wytworzonego oprogramowania komputerowego, a
także ich rozwijania i ulepszenia, do którego każdorazowo przekazywane są prawa własności intelektualnej,
można opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych?

 

Oczywiście, tak. Jeśli masz jakieś pytania w tej kwestii – napisz.

Interpretacja podatkowa – kiedy?

By | Prawo podatkowe

Jeśli chcesz dokonać określonej czynności, ale nie wiesz jakiego rodzaju obowiązki podatkowe będzie ona rodzić, powinieneś wiedzieć, że organ może wydać interpretację podatkową na Twój wniosek. Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego może być tylko ocena prawna danego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, dotyczącego wnioskodawcy (zainteresowanego) na gruncie przepisów prawa podatkowego. Organ wydający interpretację rozstrzyga, czy zainteresowany prawidłowo ocenia kwestię wpływu zaistnienia opisanej sytuacji faktycznej na obowiązki wynikające z prawa podatkowego. Przepisy wprowadzają ograniczenie w zakresie możliwości wystąpienia o interpretację, jeżeli wniosek o wydanie interpretacji może złożyć zainteresowany podmiot w swojej indywidualnej sprawie dotyczącej określonych przepisów prawa podatkowego, kształtujących prawa lub obowiązki zainteresowanego w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

By | Prawo podatkowe

Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej określane są mianem dostaw wewnątrzwspólnotowych. Polski przedsiębiorca (podatnik VAT) przesyłając  towar do przedsiębiorcy znajdującego się na obszarze Wspólnoty, objęty będzie stawką 0% VAT, jeżeli spełnione zostaną między innymi następujące warunki:

1. dostawa została wykonana na rzecz podmiotu, posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
2. towary zostaną wysłane lub wywiezione z terytorium Polski do miejsca przeznaczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
3. podatnik będzie posiadać dowód, określony zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, potwierdzający wywiezienie towarów z Polski.

Katalog dowodów mogących służyć jako potwierdzenie wywozu można znaleźć  w art.42 ustawy o podatku od towarów i usług. Pamiętać należy, iż  w art. 13 ust.4  tej ustawy wymieniono czynności wywozu , które  mimo przemieszczania nie są utożsamiane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez przedsiębiorcę, należących do niego towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego jeżeli mają one służyć działalności gospodarczej przedsiębiorcy za granicą.

Obowiązek podatkowy w zakresie WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez przedsiębiorcę, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. Podobnie jak wcześniej tego rodzaju transakcje  wykazuje się w deklaracji podatkowej  VAT-7, VAT-7K – zależnie od statusu podatnika. Dostawy wewnątrzwspólnotowe podlegają również rejestracji w formie składania informacji podsumowujących (elektronicznie (VAT-UE) za okres miesiąca kalendarzowego.

Udostępnianie mediów

By | Prawo podatkowe, Wspólnoty mieszkaniowe

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 marca 2011 r.  (sygn. I FSK 423/1) potwierdził, że w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa świadczy usługi w zakresie udostępniania mediów (np. energia cieplna, woda) do odrębnych lokali (świadczy je na zewnątrz), to może występować jako podatnik VAT.

Jeśli więc wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów, czyli odsprzedaje je poszczególnym właścicielom, to dokonuje świadczenia usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W takim przypadku wspólnota ma obowiązek wystawienia faktury od takiej czynności na żądanie właściciela.