Category

Prawo pracy

Odprawa pieniężna w przypadku indywidualnego zwolnienia pracownika

By | Prawo pracy

Warto pamiętać, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę (zatrudniającego co najmniej 20 pracowników) z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy przysługuje odprawa pieniężna.

Jednakże należy spełnić następujące przesłanki:
– pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy)
– przyczyna rozwiązania stosunku pracy musi nie dotyczyć pracownika oraz
stanowić wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub
(art. 10 ust. 1).

Jako przykład można wskazać odmowę pracownika przyjęcia zaproponowanych
przez pracodawcę warunków pracy i płacy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z
dnia 27 sierpnia 2013 r. II PK 340/12: „rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu
dokonanego wypowiedzenia, następujące w wyniku odmowy pracownika przyjęcia
zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, może być uznane za
rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli z porównania
dotychczasowych i proponowanych warunków wynika, że ich przyjęcie prowadziłoby do
poważnych zmian na niekorzyść pracownika – art. 10 ust. 1 ustawy z 2003 r. o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników. W konsekwencji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, o której
stanowi art. 8 tej ustawy. W takiej bowiem sytuacji, rozwiązanie stosunku pracy jest
wprawdzie bezpośrednio skutkiem odmowy pracownika przyjęcia proponowanych warunków,
lecz jego istotną przyczynę stanowi działanie pracodawcy zmierzające do poważnego
pogorszenia warunków pracy lub płacy”.