Category

Spółki Kapitałowe

Od lipca 2021 będzie można zarejestrować Prostą spółkę akcyjną

By | Spółki Kapitałowe
Prosta spółka akcyjna jest spółką handlową, która może być zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez akcjonariuszy, którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji (niepodzielnych, nieposiadających wartości nominalnej i niestanowiących części kapitału akcyjnego) wkładów pieniężnych lub niepieniężnych i nie odpowiadają za zobowiązania spółki (Uzasadnienie do projektu ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, druk Nr 3236, Sejm VIII kadencji, s. 10). Przepisy KSH pozwalają opisać P.S.A. jako wehikuł inwestycyjny, który – w założeniu ustawodawcy – dzięki uelastycznieniu struktury majątkowej i organizacyjnej oraz znacznej swobodzie kształtowania postanowień umowy spółki, może służyć do prowadzenia różnego rodzaju działalności, zwłaszcza do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych opartych na innowacjach.
Motorem do prac nad ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.) była analiza otoczenia prawnego funkcjonowania startupów, zdefiniowanych jako przedsięwzięcia, które mają potencjał szybkiego wzrostu dzięki przewadze technologicznej lub niszy rynkowej, która nie została jeszcze odkryta i zagospodarowana, i które są realizowane najczęściej w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego (Uzasadnienie do projektu ustawy z 19.7.2019 r., s. 2).
Funkcjonowanie prostej spółki akcyjnej powinno być tańsze w początkowej fazie od pozostałych spółek kapitałowych.

Likwidacja spółki z o.o.

By | Spółki Kapitałowe

Procedura likwidacji spółki z o.o. wymaga uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwałę podejmują wspólnicy spółki  o likwidacji spółki. Jeżeli spółka zarejestrowana została w trybie S24, to uchwała może być podjęta w trybie elektronicznym.  Następnie należy podjąć uchwałę o powołaniu likwidatorów. Kolejnym krokiem jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

Likwidatorzy mają na to 15 dni od momentu powstania przyczyn ogłoszenia likwidacji. Bilans musi być podpisany przez wszystkich likwidatorów.

Złożenie wniosku do KRS – pierwszy wniosek

Złożenie wniosku na formularzu wraz z załącznikami oraz dowodem dokonania opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • 300 zł – w przypadku spółki z o.o. zarejestrowanej w sposób tradycyjny (papierowo), 100 zł za wniosek do MSiG,
  • 300 zł – w przypadku spółki zarejestrowanej elektronicznie (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, komandytowa).

Wniosek składa się w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o likwidacji.

Masz pytania – napisz.