Category

Wspólnoty mieszkaniowe

Udostępnianie mediów

By | Prawo podatkowe, Wspólnoty mieszkaniowe

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 marca 2011 r.  (sygn. I FSK 423/1) potwierdził, że w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa świadczy usługi w zakresie udostępniania mediów (np. energia cieplna, woda) do odrębnych lokali (świadczy je na zewnątrz), to może występować jako podatnik VAT.

Jeśli więc wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów, czyli odsprzedaje je poszczególnym właścicielom, to dokonuje świadczenia usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. W takim przypadku wspólnota ma obowiązek wystawienia faktury od takiej czynności na żądanie właściciela.

Podatek od dochodów z lokali użytkowych

By | Wspólnoty mieszkaniowe

Zupełnie niedawno Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał czy zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali użytkowychna pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz na zakup mediów do wyodrębnionych lokali należy zaliczyć do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczonych na utrzymanie tych zasobów i ujmować je w ewidencji i deklaracji jako przychody korzystające ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p., zaś koszty dotyczące tych przychodów ujmować jako koszty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi ?

Sąd rozstrzygając powyższe m. in. przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. i stwierdził, że z jego treści wynika, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

– dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

– dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Zaakcentowano, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

W dalszej kolejności wyjaśniono  znaczenie pojęcia „zasoby mieszkaniowe”  stwierdzając, że lokale użytkowe nie należą do żadnej ze wskazanych powyżej grup pomieszczeń pozostałych i urządzeń wchodzących w skład budynku mieszkalnego lub znajdujących się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiających im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniających sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie). Istotą lokali użytkowych jest bowiem ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych. Zatem dochód uzyskany z tytułu zaliczek wniesionych przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych oraz mediów nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a zatem nie może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego.