Category

Papiery wartościowe

Rodzaje papierów wartościowych

By | Papiery wartościowe

Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi definiują papiery wartościowe jako:

– akcje,
– prawa poboru,
– prawa do akcji,
– warranty subskrypcyjne,
– kwity depozytowe,
– obligacje,
– listy zastawne,
– certyfikaty inwestycyjne,
– inne zbywalne papiery wartościowe, tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
– inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w poprzednich punktach lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Sam papier wartościowy jest zbywalnym dokumentem  lub zapisem w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, uzewnętrzniającym prawa majątkowe  osoby, które przysługują jej jeśli jest wskazana jako uprawniona w treści dokumentu, a przedłożenie papieru wartościowego  jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia.

Obligacje

By | Papiery wartościowe

Obligacje korporacyjne – czy warto?

Sporo osób inwestuje w obligacje korporacyjne z nadzieją na dobry zysk. Nie każdy jednak inwestor wie co powinno znajdować się w dokumentach stanowiących ofertę nabycia papierów wartościowych. Trzeba pamiętać, że przepisy ustawy wyznaczają minimalny zakres informacji jakie muszą znaleźć się w propozycji nabycia. Emitent uprawniony jest   oczywiście do określenia informacji dodatkowych jednak nie może pominąć informacji wskazanych w przepisach. Propozycja nabycia powinna zawierać, stosownie do rodzaju emitenta i obligacji, warunki emisji oraz informacje pozwalające na ocenę sytuacji finansowej emitenta.  Brak podstawowych elementów min. nieoznaczenenie celu  może być wskazywać na podejrzane zamiary emitenta obligacji.

Tego rodzaju inwestycje są obarczone dużym ryzykiem, bowiem nigdy nie wiadomo, czy emitent zrealizuje udanie planowane inwestycje.

Warto wiedzieć, że ten kto przy emisji nie zachowuje warunków określonych
w ustawie, podaje nieprawdziwe dane, czy narusza cele emisji lub nie przekazuje wydruków informacji i komunikatów na swojej stronie internetowej podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo i w przypadku tego rodzaju naruszeń sprawę należy skierować do Prokuratury celem ścigania karnego.