Zwrot podatku w ramach TAX FREE

By 27 sierpnia, 2020Prawo podatkowe

Czy Sprzedawca ma prawo dokonywać samodzielnie zwrotu podatku od towarów i usług w ramach systemu TAX FREE mimo, że nie spełnia wymogu obrotu za poprzedni rok podatkowy przekraczającego 400 000 zł?

Zgodnie z przepisami sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że spełni określone warunki, w szczególności oraz przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.